OZNÁMENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KONCOVÝCH UŽIVATELŮ PODLE ČLÁNKU 13 (EU) NAŘÍZENÍ 2016/679 („GDPR“)

Kdo zpracovává osobní údaje (správce)

[Ariston Thermo CZ s.r.o.], [Poděbradská 88/55, Hloubětín, 190 00 Praha 9]
T. +[+420 222 713 455] Fax: [+420 222 725 711]
DPH [CZ25605739]
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze,sp.zn.: C 54212 (“Společnost”).
Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRÁVNÍ ZÁKLAD

DOBA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje, které poskytnete společnosti vyplněním kontaktního formuláře/dotazníku, a/nebo údaje získané prostřednictvím online konfigurace při prohlížení webového obsahu, budou společností zpracovány, za účelem vyhovění Vašemu požadavku (zodpovězení dotazu, zaslání cenové nabídky apod.), týkající se informací o jednotlivých produktech Společnosti, jakož i Společnosti samotné. Uzavření dohody, v rámci které je koncový uživatel jednou ze stran Takto získané údaje se budou uchovávat po dobu jednoho roku, což je odhadovaný čas pro zpracování požadavků. Vaše údaje budou následně zničeny nebo anonymizovány.
Řízení bezpečnosti a IT zdroje (zálohování, obnova, atd.) Zákonný zájem (správa služeb, záruka služeb) Takto získané údaje se budou uchovávat po dobu jednoho roku, což je odhadovaný čas pro zpracování požadavků. Vaše údaje budou následně zničeny nebo anonymizovány.
Údaje, které poskytnete při vyplnění formuláře, na základě vašeho předchozího souhlasu, budou zpracovány pro účely přímého marketingu: například komunikace prostřednictvím automatizovaných kontaktních modalit (jako jsou SMS, MMS, e-mail, sociální sítě, chat) a tradiční komunikační modality (například call centra nebo poštovní zásilky) propagační a obchodní komunikace týkající se služeb a/nebo produktů nabízených společností nebo propagace firemních akcí, jakož i průzkumy spokojenosti zákazníků, průzkumy trhu a statistické analýzy. Souhlas (dobrovolný a kdykoli zrušitelný) Osobní údaje a kontaktní údaje: do zrušení souhlasu.

POVINNOST POSKYTNOU ÚDAJE

Údaje označené hvězdičkou (*) ve formuláři pro sběr údajů jsou povinné; pokud odmítnete tyto údaje poskytnout, společnost nemůže zpracovat Vaši žádost (dotaz). Jedná se o jméno a příjmení, kontaktní e-mail a PSČ. Údaje dobrovolné (jedná se o telefonní kontakt) můžete, ale nemusíte uvést. Pokud ho uvedete, usnadníte nám komunikaci s Vámi.

PŘÍJEMCI ÚDAJŮ

Vaše údaje mohou být poskytnuty externímu subjektu, který jedná jako správce údajů (například úřady a dozorové a kontrolní orgány a jakýkoli veřejný subjekt oprávněný požadovat takové údaje) nebo mohou být jménem společnosti zpracovány externím odpovědným subjektem, kterému jsou předány příslušné provozní pokyny. Tento externí subjekt může patřit do jedné z následujících kategorií:
  • Společnosti vykonávající služby v souvislosti se správou a/nebo údržbou webových stránek společnosti
  • Společnosti, které poskytují služby péče o zákazníky prostřednictvím různých komunikačních kanálů (on-line chat, call centra, atd.)

SUBJEKTY, KTERÉ JSOU OPRÁVNĚNY NAKLÁDAT S OSOBNÍMI ÚDAJI

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány pouze zaměstnanci Společnosti, kteří v rámci své pracovní náplně zpracovávají Vámi vznesené dotazy nebo zpracovávají cenové kalkulace. Vaše údaje mohou být poskytnuty rovněž servisním technikům, kteří zabezpečují údržbu a servis našich výrobků.

PŘEVOD OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje nebudou nikdy převedeny mimo Evropskou unii

PRÁVA UŽIVATELŮ - NÁROKY VŮČI SPRÁVNÍMU ORGÁNU

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, tedy abychom Vám sdělili, jaké údaje a jakým způsobem o Vás zpracováváme.
V případě, že budou Vaše osobní údaje zpracovávány v neaktuální podobě, máte právo požadovat jejich opravu. Osobní údaje, které bychom zpracovávali nad rámec stanoveného účelu, můžeme na Vaši žádost vymazat, nebo popř. omezit jejich zpracování, pokud je to nezbytné pro zajištění souladu zpracování osobních údajů s Nařízením. Proti zpracování osobních údajů máte právo rovněž vznést námitku.
Máte právo na přenositelnost osobních údajů. Navíc v případě, kdy je zpracování údajů podmíněno souhlasem nebo dohodou a bylo zajištěno automatickými nástroji, mají uživatelé právo přijímat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu údaje a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.
Žádost můžete poslat elektronicky na e-mailovou adresu, písemně na adresu sídla Společnosti, nebo kontaktní osobě, kterou je:
Alena Hyková
Telefon: +420 222 713 455
e-mail: alena.hykova@aristonthermo.com
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz. Budeme však rádi, když se s Vašimi dotazy obrátíte přímo na nás.

VYJÁDŘENÍ SOUHLASU UŽIVATELEM

Beru na vědomí výše uvedené Oznámení o ochraně osobních údajů, uvědomuji si, že můj souhlas je zcela dobrovolný a kdykoli zrušitelný, souhlasím se zpracováním mých údajů společností Ariston Thermo S.p.A pro účely přímého marketingu, jak je uvedeno výše: zasílání komerčních a/nebo propagačních sdělení (např. SMS, MMS, e-mail, sociální sítě, aplikace pro rychlé zprávy) a tradiční způsoby (např. call centra a poštovní zásilky) - produktů a služeb společnosti Ariston Thermo S.p.A, jako je zjišťování úrovně spokojenosti zákazníků, průzkumy trhu a statistické analýzy.